A szótárról Tanfolyam

 

 

TELJES keresés

 

Testreszabható keresés:

 

Ā B C D E G H I J K L M N O P S T U V Y

kabandhin mfn
vizet hordozó, felhő, Marutok elnevezése

kaccit
valahol, valahogy, „remélem, hogy... ”; össz. elején: rossz, helytelen, hiányos vm (össz) [kad-cit]

kadācana
valamikor [kadā, kim]

kadācit
valamikor [kadā, kim]

kal (kalate)
(1Ā) (meg)számol, megszólaltat; (kalayati) – (10U) hajt, sürget, ösztönöz, stimulál; szállít, hordoz

kāla m
idő, időszak, sors, halál (elmúlás); mf(ī)n – fekete; -ena – idővel [√kal]

kala mfn
határozatlan, nem kivehető, halk, nem artikulált (hang), lágyhangú; össz: részű, részből álló [√kal]

kalevara m(n)
test

kalila mfn
vmvel teli, vmvel beborított; n – nagy rakás, bozót, vm sűrűje, zűrzavar, felfordulás [√kal]

kalmaṣa n
„erényes tettek elpusztítója”; szenny, piszok, por; (erkölcsi) bűn [karma+√so]

kalpa mfn
gyakorolható, megvalósítható, lehetséges; vmnek (Gen, Loc, Inf, össz) megfelelő, alkalmas, képes, hozzáértő, egyenlő; m – törvény, szabály, tanítás; vmre (össz) hasonlító, szinte, mintha vm lenne; Brahmā egy napjának nappala (1000 catur-yuga) [√kḷp]

kalyāṇa mf(ī)n
szép, bájos, kedves, szeretetre méltó, nemes, nagylelkű, kiváló, erényes, jó, áldásos, boldog, szerencsés (pāpa ellentéte) [kalya, √kal]

kam
jól, igen (az előtte álló szót enyhén hangsúlyozza); töltelékszó, = kim

kam (Ø)
vágyik, sóvárog; műv (kāmayate): vágyik, sóvárog, szerelemben van

kāma m
vágy, sóvárgás; nemi vágy, kéj; -āya – vágy szerint,vágyakkal összhangban, vm iránti szeretetből [√kam]

kāmabhāj mfn
érzéki élvezetben részt vevő, mindenféle vágyat élvező [kāma-√bhuj]

kāmaduh = kāmadhenu f
minden kívánságot teljesítő mitikus tehén [kāma-√duh]

kāmakāra mfn
vk (Gen) vágyát beteljesítő; m – vágybeteljesítés, önkéntelen, hajlamokat követő tett; spontán, szabad akaratból végzett tett [kāma-kāra, √kṛ]

kāmakāratas
vágy szerint, vággyal, szándékkal, természetesen [kāma-kāra, √kṛ]

kamala mfn
halvány piros, rózsaszín; mn – lótusz, „vággyal teli” [kāma, √kam]

kāmin mfn
vágyó, sóvárgó; szerelmes [kāma, √kam]

kamp (kampate)
(1U) rázkódik, remeg

kāmya mfn
kívánatos, szerethető; választható; -ā f – vágy, vm után törekvés, szándék [√kam]

kāñcana n
arany; pénz, vagyon, érték; mf(ī)n – aranyló, aranyból készült

kandarpa m
szerelem, szenvedély, vágy, kéj; szerelemisten, Kāma „vágyak lángra lobbantója” [kam-darpa; √kam, √dṛp]

kāṅkṣ (kāṅkṣati)
(1U) vágyik vmre (Acc), elvár vmt (Acc)

kāṅkṣin mfn
vágyó, váró [√kāṅkṣ]

kāṅkṣita mfn
vágyott, kívánt, elvárt; n – vágy [√kāṅkṣ]

kapi m
majom [√kamp]

kapila mfn
„majom színű”, vörösesbarnás; m – Kapila, „vörösesbarnás hajú” [kapi]

kāra mf(ī)n
csináló, tevő, létrehozó, megalkotó; m – tett, cselekvés; össz: vmlyen betű, szó [√kṛ]

kāraka mf(ikā)n
csináló, végrehajtó, létrehozó; szándékozó; n – igei cselekvés eszköze [√kṛ]

karāla mf(ī)n
szétnyitó, ketté hasító, felnyitó (sebet), szájat kitáró, félelmetes, rémísztő; m – pézsmaszarvas

karāla mfn
nyitott, kitátott, széttárt, nyílt; félelmetes, rettentő, rémisztő

karaṇa mf(ī)n
cselekvő, végző, ható, okozó; ügyes, jártas; n – csinálás, cselekvés, létrehozás, előidézés, okozás, hatás; tett; eszköz, cselekvés eszköze, érzékszerv [√kṛ]

kāraṇa n
ok, indíték, motiváció, eredet; jel, bizonyíték; cselekvés eszköze; érzékszerv [√kṛ]

karma-saṁgraha m
cselekvés alkotóeleme, összetevője (tett, végrehajtás, cselekvő)

karmacita mfn
cselekvés által felhalmozott, elnyert [karma-cita]

karman n
tett, cselekedet, cselekvés, tevékenység, munka, kötelesség [√kṛ]

karmin mfn
cselekvő, tevékeny; m – cselekvő személy [karman, √kṛ]

karṇa m
fül, Karṇa [~√kṛt]

kārpaṇya n
szánalmas, siralmas helyzet, ínség, nyomorúság, lelki gyengeség; fösvénység, szűkmarkúság; együttérzés, szánalom [kṛpaṇa, kṛpā, √kṛp]

kartavya mfn
csinálandó, végrehajtandó, elvégzendő; n – tett, cselekedet, kötelesség, feladat [√kṛ]

kartṛ mf(trī)n
cselekvő, csináló, végző; m – teremtő; mondat alanya [√kṛ]

kartṛtva n
csinálóság, cselekvőség, létrehozóság (állapota) [√kṛ]

karuṇa mfn
együttérző; szomorú, gyászos; -ā f – együttérzés, részvét [√kṝ]

kārya mfn
csinálandó, végrehajtandó, gyakorolandó; n – tett, kötelesség, eset, elfoglaltság, cél [√kṛ]

kās f
köhögés [√kās]

kaścana
valaki, valami [kim]

kaścit
valaki, valami [kim]

kāśirāja m
Kāśirāja, Kāśi (mai Benáresz) királya [kāśi-rājan]

kaśmala mf(ā/ī)n
tisztátalan, szennyes; n – szenny, tisztátalanság, bűn; mn – levertség, elkeseredettség, mentális gyengeség; gyávaság, kishitűség

kāṣṭhā f
futóhely, versenypálya, felhők útja az égen; határ, cél; legfőbb határ, csúcs

kāśya m
Kāśi királysághoz tartozó, Kāśi királya

kasyacit
valakinek [kim]

katama mfn
sokból melyik, melyik [kim]

katara mfn
kettőből, kettő közül melyik

kath (kathayati)
(10U) beszélget vkvel (Inst); elmond, elbeszél, elmagyaráz, leír; bejelent, állít; (meg)nevez

katham
hogyan, milyen módon [kim]

kati
mennyi; néhány

kaṭu mf(vī/us)n
keserű; m – keserű íz

kātyāyana m
Kati leszármazottja

kaumāra mf(ī)n
gyermeki, fiatal; n – gyermekkor (0-5 év), hajadonkor (0-16 év) [kumāra, ku-√mṛ]

kaunteya m
Kuntī fia

kauśala n
jólét, bőség; jártasság, ügyesség, tapasztaltság vmben (Loc, össz) [kuśala, √kuś]

kausalya mfn
Kosala népéhez tartozó; m – Kosala hercege

kavi m
költő, énekes, bölcs, intelligens ember [√kū, √kav]

kāya m
test [√ci]

kecit
valakik [kim]

kenacit
vkvel, vmvel, vk-vm által [kim]

keśa m
haj, sörény [√kliś]

keśava mfn
hosszú, szép hajú; m – Kṛṣṇa [keśa]

keśin mfn
(szép, hosszú) hajú, hajas; Keśin démon [keśa]

kevala mf(ā/ī)n
egyedüli, kizárólagos, kizárólagosan saját, egyéni (mások számára nem elérhető); elzárt, egyedülálló, mással nem kapcsolódó, elvont; egyszerű, tiszta, nem keveredő; -am – csak, kizárólag, egyedül; teljesen, egészen

kha n
tér, ég, (9 féle test) nyílás, lyuk (gödör, kerékagyban, seb, stb.); tér, éter elem [√khan]

khaṇḍa mfn
töredezett, résekkel, törésekkel bíró; hiányos; mn – rés, törés, darab, szilánk; sokaság; fejezet [√khaṇḍ]

kila
valójában, tényleg, biztosan; talán

kilbiṣa n
hiba, sértés, bűn; igazságtalanság, sérülés, betegség [~kila, ~viṣa]

kim mfn
ki, mi, melyik; – mi haszna vmnek (Inst); miért; „kérdőjel”; össz: miféle = rossz

kim nu
mennyivel inkább?, tényleg ki/mi?

kiṁ punar
mennyivel inkább

kim u = kim uta
mennyivel több, mennyivel kevesebb

kiṁca
valaki, valami [kim]

kiṁcana
valaki, valami

kiṁcit
valaki, valami

kirīṭin mfn
koronás, fejdíszes [kirīṭī]

kīrt (kīrtayati)
(10U) dicsőít, magasztal, ünnepel; megnevez, megemlít; ismétel, recitál

kīrti f
hírnév, ismertség, dicsőség [√kīrt]

klaibya n
gyengeség, cselekvőképtelenség, férfiatlanság, gyávaság [klība, √klīb]

kleśa m
kín, fájdalom, szenvedés [√kliś]

klid (klidyati)
(4P) elázik, átnedvesedik

kḷp (kalpate)
(1Ā) szabályozott, elrendezett; vmre (Inst) alkalmas, képes, vmvel összhangban lévő, vmben (Dat) részt vesz

kośa m
folyadékot tároló edény, hordó, vödör, csésze; borítás, burkolat; kincstár, raktár; (5 féle) „burok” [√kuś]

kṛ (karoti)
(8U) tesz, csinál, elvégez; létrehoz, átalakít, alkalmaz, befejez, imád

kratu m
terv, szándék, eltökéltség, vágy, akarat; értelem, megértés; áldozati szertartás, felajánlás; Kratu prajāpati, Brahmā fia mint a megtestesült megértés, eltökéltség, szándék [√kṛ]

kriya mfn
csinálandó; n – tett, cselekvés, vallási tett, felajánlás, imádat; -ā f – csinálás, cselekvés, elfoglaltság, tevékenység; testi gyakorlat; szertartás, áldozat [√kṛ]

kriyāvat mfn
cselekedeteket végző, cselekvő, elfoglalt; szertartást helyesen végző [kriyā]

krodha m
düh, harag [√krudh]

kṛpā f
együttérzés, könyörület; kegy [√kṛp]

kṛpa m
Kṛpa, Śaradvat bölcs fia, Droṇa sógora [kṛpā, √kṛp]

kṛpaṇa mfn
szánalmas, nyomorult, nyomorúságos, gyászos, siralmas [kṛpā, √kṛp]

kṛṣ (karṣati)
(1U) von, húz, magához vonz; vezet, irányít vmt; elér; (kṛṣati) – (6U) barázdát von, szánt

kṛś (kṛśyati)
(4P) elvékonyodik, lesoványodik

kṛṣi f
szántás, földművelés [√kṛṣ]

kṛṣṇa mfn
fekete, sötét; m – Kṛṣṇa, „vonzó”; fogyó Hold két hete [√kṛṣ]

kṛta mfn
csinált, elvégzett, befejezett, megvalósított; n – vmvel (Inst, saha) végzett, vmből elég; tett, cselekvés; szolgálat [√kṛ]

kṛta-niścaya mfn
vmben (Dat, Loc, inf, össz) szilárd, eltökélt, elhatározott

kṛtakṛtya mfn
célt ért, elégedett, megnyugodott; kötelességet, tettet elvégzett, befejezett; n – elvégzett, elvégzendő tett [kṛta-kṛtya; √kṛ]

kṛtāñjali mfn
összetett kézzel hódolatot ajánló [kṛta-añjali]

kṛtānta mfn
befejező; m – korábbi tettek elkerülhetetlen eredménye, sors; bebizonyított végkövetkeztetés [kṛta-anta; √kṛ]

kṛtārtha mfn
végcélt, tárgyat elért, megvalósított, vágyat beteljesít, sikeres, elégedett [kṛta-artha]

kṛtātman mfn
fegyelmezett elméjű, lelkű [kṛta-ātman]

kṛti f
tett, csinálás, végrehajtás, cselekvés, munka, teremtés [√kṛ]

kṛtsna mfn
teljes, egész, maradéktalan

kṛtsnavat
teljesen, egészen, maradéktalanul

kṛtsnavid mfn
mindentudó, teljességet ismerő [kṛtsna-√vid]

kṛtya mfn
csinálandó, elvégzendő; gyakorolható; helyes, helyesen végzendő; n – kötelesség, tett, cselekedet; cél, tárgy, ok [√kṛ]

krūra mfn
megsérült, sértett; kegyetlen, erőszakos, vérengző

kṣam (kṣamate)
(1U) megbocsát; türelemmel, nyugodtan van; elvisel, elszenved

kṣama mfn
türelmes, béketűrő, elviselő; vmre képes, alkalmas; f – türelem, béketűrés, elnézés [√kṣam]

kṣamin mfn
türelmes, megbocsátó, elnéző, elviselő [√kṣam]

kṣaṇa mn
(hirtelen) pillanat, szempillantás [√kṣan]

kṣānti f
türelem, béketűrés, kitartás [√kṣam]

kṣapita mfn
elpusztított, lecsökkentett, elnyomott [√kṣi]

kṣara mfn
elolvadó, elmúló, elpusztuló, halandó [√kṣar]

kṣatra n
uralom, felsőbbség, uralkodás; irányító, kṣatriya rend, annak tagja [√kṣi]

kṣatriya mfn
irányító, uralkodó; m – harcos rend tagja [√kṣi]

kṣaya m
pusztulás, csökkenés, elveszés, hanyatlás, vm vége; tartózkodási hely, lakhely [√kṣi]

kṣema mn
biztonság, kényelem, megnyugvás [√kṣi]

kṣematara n
kényelmesebb, nyugodtabb állapot; nagyobb öröm [kṣema, kṣi]

kṣetra n
mező, (föld)terület, sík, tettek mezeje, vmi forrása, alapzata, zarándokhely [√kṣi]

kṣetrin mfn
földet birtokló, művelő; m – föld tulajdonosa, mező birtokosa (önvaló) [√kṣi]

kṣi (kṣayati, kṣiṇoti)
(15P) elpusztít, megöl; birtokol, ural, irányít

kṣīṇa mfn
lecsökkent, eltűnt, elveszett, elpusztult, kimerült [√kṣi]

kṣip (kṣipati)
(6U) dob; elküld

kṣipra mfn
rugódzó, ugráló, rugalmas, hajlékony (íj); gyors, sebes, hirtelen; -am – gyorsan, sebesen [√kṣip]

kṣudra mfn
parányi, apró, jelentéktelen; alantas, alacsonyrendű

kṣura m
borotva, borotvaéles penge [~√kṣṇu]

ku
(prefix) hibázás, helytelenség, elrontás, hiány, gonoszság; f – föld, alap [kim]

kula n
család, törzs, nyáj, közösség, rend (kaszt)

kumāra m
fiú, ifjú, herceg [ku-māra, √mṛ]

kuntī f
Kuntī, Pṛthā

kuntibhoja m
Kuntibhoja, „Kunti népének élvezője, ura” [kunti-bhoja]

kūrma m
teknős

kuru m
Kuru ország, annak népe és ősatyja

kuśa m
fű, szent Kuśa-fű [√kuṣ]

kuśala mfn
helyes, megfelelő, alkalmas, jó; egészséges, jó állapotú, áldásos; alkalmas, képes, okos, ügyes, jártas; n – jólét, bőség, boldogság, erény, jóindulat, okosság, képesség, jártasság

kusuma n
virág, virágzás [~√kuś]

kusumākara m
virágban bőséges, tavasz [kusuma-ākara]

kūṭa n
homlokcsont, szarv; mn – vm teteje, csúcsa, eleje, legjobbja, tetőfoka

kutas
honnan, mikortól, miért

kutaścit
valahonnan, valamiért [kutas]

kv-adhaḥ-stha mfn
lent, a földön álló, tartózkodó [ku-adhas-√sthā]

kvacit
valahol; bizonyos esetben, módon [ku, kva]

Ha bármi hibát találsz az oldalon vagy a szövegben, vagy van jobbító javaslatod, szívesen vesszük egy emailben.